Általános Szerződési Feltételek

Hatályos 2021. szeptember 20. napjától

1. Preambulum

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:ÁSZF) aGBX STÚDIÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatásait igénybe vevő ügyfél (a
továbbiakban: Ügyfél) (Szolgáltató és Ügyfél a
továbbiakban együtt: Felek) jogait és kötelezettségeit
tartalmazza.

A Szolgáltató a 1092 Budapest, Hőgyes Endre utca 1. alagsor 1. alatti
üzlethelyiségében (továbbiakban: Üzlethelyiség) un.
virtuális valóság (továbbiakban: VR) szórakoztató
központot üzemeltet, ennek keretében az Ügyfél részére egyéni, vagy
csapatos VR élményekben és játékokban való részvételt biztosít
(továbbiakban: Szolgáltatás).

A Szolgáltató előzetes egyeztetés alapján az Üzlethelyiséget zártkörű
rendezvények (pl.: születésnap, céges rendezvények, csapatépítés, stb.)
céljára is rendelkezésre bocsáthatja.

2. A Szolgáltató adatai és elérhetőségei

cégnév: GBX Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:1132 Budapest, Váci út 16. fszt. 12.
telephely (üzlethelyiség): 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 67.
nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): Cg.01-09-943636
adószám: 22789242-2-41
törvényes képviselő: Gubán Péter ügyvezető (vezető tisztségviselő)
telefon: +36 20 212 2201 (alapdíjas telefonszám)
e-mail: info@playvr.hu
web: https://www.playvr.hu

3. Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF hatálya – attól eltérő egyértelmű megállapodás hiányában – a
Szolgáltató által a Szolgáltatás tárgyában megkötött minden jogügyletre
kiterjed, függetlenül attól, hogy annak létrejötte a Szolgáltató
Üzlethelyiségében, vagy az általa üzemeltetettwww.playvr.hu holnapon (továbbiakban: Honlap) történt.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a 12. pontban felsorolt
jogszabályok az iránydók.

Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételével a jelen ÁSZF-et magára nézve
teljes egészében kötelezőnek ismeri el.

4. A Szolgáltatás igénybevétele

A Szolgáltatás minden cselekvőképes személy által igénybe vehető. A
Szolgáltatás 8. éves kor alatt nem, 8-12 éves kor között kizárólag aktív
szülői felügyelettel (azaz a szülő folyamatos és közvetlen jelenlétében),
12-18 éves kor között pedig a szülő Üzlethelyiségben megadott
hozzájárulásával vehető igénybe. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy
saját döntése alapján a Szolgáltatásban való részvételt bármikor bárkinek
megtagadja.

Az Ügyfél a Szolgáltatást igénybe veheti – kapacitás függvényében –
közvetlenül az Üzlethelyiségben, előzetes bejelentkezés nélkül is.

Az Ügyfélnek lehetősége van időpontot foglalni a Honlapon keresztül, avagy
telefonon, emailen és Facebook messengeren. A foglalás érvényességének
feltétele az Ügyfél telefonos elérhetőségének megadása. Abban az esetben,
ha az Ügyfél 30.000,- Ft-ot meghaladó összegű foglalást eszközöl, úgy a
foglalása érvényességéhez 50%-os előleg teljesítse szükséges. A 30.000,-
Ft-ot meghaladó összegű foglalás lemondása (azaz a Szolgáltatás
igénybevételétől történő elállás) az alábbiak szerint történhet:

· a foglalt időpont előtt 14 naptári napig a Szolgáltatás díjmentesen
lemondható;

· a foglalt időpont előtt 13 naptári naptól a Szolgáltatás – a foglalás
bruttó díjának alapulvételével számított – 50 % bánatpénz ellenében
mondható le.

A Honlap szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó
számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatásokat a Szolgáltató
bármikor regisztrációhoz (majd belépéshez) kötheti. A Honlapon való
böngészés az Ügyfelet semmilyen jognyilatkozat megtételére nem kötelezi,
továbbá az Ügyfél ezen tevékenységével vásárlásra semmilyen kötelezettséget
nem vállal, a Honlapot bármikor, mindenfajta következmény nélkül
elhagyhatja, és a tevékenységet tetszése szerint, bármilyen időpontban
újrakezdheti.

A Szolgáltatás igénybevétele az alábbiak szerint történik:

· Az Ügyfél az Üzlethelyiségben a recepciós pultnál egyezteti, hogy melyik
VR élménnyel szeretne játszani, mennyi ideig;

· Az Ügyfél által kiválasztott VR élményhez kapcsolódó játéktereket a
játékmester megmutatja az Ügyfél részére;

· A játékmester az Ügyfelet eligazítja, segíti a felszerelés felvételében
és használatában, valamint a játék elején elmagyarázza, betanítja a
választott játékot;

· Az Ügyfél a játék időtartama alatt önállóan játszik, azonban a
játékmesterektől bármikor segítséget kérhetnek.

A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy általában az Üzlethelyiségben
egyidőben egy-két játékmester dolgozik, akik az Ügyfelekkel megosztva
foglalkoznak, így pár perces várakozások emiatt előfordulnak.

A játék időtartama bruttó időtartam, melybe a felszerelés fel és levétele,
valamint a játékok betanulása beleszámít.

A recepción töltött idő nem számít bele a játékidőbe.

Foglalásnál a játékidő mindig a lefoglalt időpontban kezdődik, így késés
esetén a játékidő a késés időtartamával csökkenhet. Erre tekintettel a
Szolgáltató javasolja, hogy az Ügyfél 10-15 perccel korábban érkezzen a
lefoglalt időpontra.

5. Ajándékutalvány

Az Ügyfélnek személyesen az Üzlethelyiségben, avagy a Honlapon (webshopban)
lehetősége van ajándékutalványt vásárolni, mely harmadik személyek részére
átruházható.

Az ajándékutalvány az Üzlethelyiségben papíralapon, avagy a Honlapon
(webshopban) történő vásárlás esetén pdf formátumban elektronikus úton
kerül kiállításra. Az utalványon egyedi, titkos biztonsági kód található,
ami azonosítja az utalványt. Az utalványt ezen titkos kóddal lehet
beváltani oly módon, hogy kizárólag a kód első beváltása az érvényes (és az
többször nem váltható be). Erre tekintettel a Szolgáltató teljes egészében
kizárja a felelősségét, ha az Ügyfél az utalványt nem megfelelően őrzi és
ezáltal az illetéktelenek által felhasználásra kerül.

Az Üzlethelyiségben vásárolt ajándékutalvány nem visszaváltható. A Honlapon
vásárolt ajándékutalvány tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül
visszaváltható (azaz az Ügyfél a vásárlástól elállhat – ld. 8. pont),
kivéve, ha ezen időtartamon belül a Szolgáltatás teljesítése megkezdődött.

Az ajándékutalvány a vásárlás napjától számított 1 éven belül használható
fel. Az ajándékutalvány nem visszaváltható és nem hosszabbítható.

A Szolgáltató az elvesztett ajándékutalványt – amennyiben a vásárláskor az
Ügyfél a nevét rendelkezésre bocsátotta és az utalvány még nem került
felhasználásra – egy alkalommal kérelemre pótolja.

6. A vásárlással és fizetéssel kapcsolatos rendelkezések

6.1. Üzlethelyiségben történő vásárlás

Az Üzlethelyiségben történő vásárlás esetén az Ügyfél a Szolgáltatás
igénybevétele után a ténylegesen eltöltött játékidő alapján köteles az
Üzlethelyiségben jól láthatóan kihelyezett díjat megfizetni azzal, hogy a
játékidő számítása a megkezdett félórák alapján történik.

A játékmester az Ügyfelet a játékidő vége előtt 5 perccel figyelmezteti. Az
Ügyfélnek – kapacitás függvényében – lehetősége van a tervezettnél hosszabb
játékidőt is eltölteni díjfizetés ellenében. A hosszabbítás kizárólag az
Ügyfél kifejezett és egyértelmű kérésére történik.

Az Üzlethelyiségben a fizetés készpénzzel, vagy bankkártyával lehetséges.
Fizetéskor a Szolgáltató nyugtát, avagy az Ügyfél előzetes kérésére
papíralapú ÁFÁ-s számlát állít ki.

6.2. Honlapon (webshopban) történő vásárlás

A Honlapon történő ajándékutalvány vásárlása esetén fizetés bankkártáyval,
avagy banki átutalással történhet az alábbiak szerint:

· bankkártyás vásárlás esetén az Ügyfél kiválasztja az adott szolgáltatást,
majd a Honlapon erre rendszeresített felületen a bankkártyájával – a
kártyán feltüntetett nevének, kártyaszámának, valamint CVC kódjának
megadásával – tudja a fizetést eszközölni;

· banki átutalásos vásárlás esetén az Ügyfél kitölti az erre
rendszeresített űrlapot, majd rákattint a “Megrendelem” gombra, a
Szolgáltató ezt követően automatikus válasz e-mailben értesíti az Ügyfelet
arról, hogy megrendelése fogadásra került, majd külön emailben díjbekérőt
küld részére. Az Ügyfél a fizetést a díjbekérőn megjelölt bankszámlaszámra
történő banki átutalással teljesítheti.

A Honlapon történő vásárlás feltétele, hogy az Ügyfél a
visszatérítésre/visszafizetésre vonatkozó szabályokat, valamint az
adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot (ld. 10. pont) az „Elfogadáshoz
kattintson ide” gombbal elfogadja.

Szolgáltató a fizetés teljesítését követően elektronikus számlát állít ki
az Ügyfél által megadott email címre. Az Ügyfél a vásárlásával kifejezetten
elfogadja, hogy részére elektronikus számla kerüljön kiállításra, mely
egyben számlabefogadó beleegyezésének minősül.

A Honlapon, illetőleg az Üzlethelyiségben megjelenített árak forintban
értendők és tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót, mely
alól kivételt képeznek azon gazdálkodó szervezetek részére szóló ajánlatok,
ahol kifejezetten és egyértelműen nettó összeg + áfa kerül feltüntetésre.

Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a Ptk.-ban meghatározott mértékű
késedelmi kamat felszámítására jogosult.

7. Felelősség

Az Ügyfél a Szolgáltatást kizárólag saját felelősségére veheti igénybe. A
Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a VR élmény szédülést,
hányingert vagy rosszullétet is okozhat, melyért a Szolgáltató felelősségét
teljes egészében kizárja.

A Szolgáltató az Ügyfél által a Szolgáltatás igénybevétele során
esetlegesen elszenvedett balesetekből eredő felelősségét teljes egészében
kizárja.

A Szolgáltató teljes egészében kizárja a felelősségét azon esetekben,
amikor a Szolgáltatás nyújtása műszaki okok miatt nem teljesíthető (pl.:
készülék meghibásodás, áramszünet, stb.), köteles azonban az Ügyfél részére
a szolgáltatásnyújtást az Ügyféllel egyeztetett módon pótolni.

Az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik a felszerelésben általa okozott
károkért.

A Szolgáltatás igénybe vétele során tilos futni, ugrálni, illetőleg a
játékteret a VR felszerelésben elhagyni. Abban az esetben, ha az Ügyfél oly
módon veszi igénybe a Szolgáltatást, hogy azzal saját maga, vagy mások
testi épségét, avagy vagyontárgyait veszélyezteti, a játékmester először
figyelmeztetésben részesíti, majd kitilthatja a Szolgáltatásból. Ezesetben
az Ügyfél a díjcsökkentésre, vagy visszatérítésre nem jogosult.

A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat, hogy technikai hiba miatt a
piaci ártól jelentősen eltérő téves ár, vagy a ténylegestől eltérő
tulajdonság jelenik meg az adott szolgáltatás mellett. A tévesen
feltüntetett árral és/vagy tulajdonsággal összefüggésben keletkezett
károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért a
Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, felelősségét mindenre
kiterjedően teljes egészében kizárja, azonban ilyen esetben az Ügyfél
jogosult a szerződéstől minden további jogkövetkezmény nélkül elállni.

8. Szerződés megszűnése, visszatérítés

A Szolgáltatás tárgyában megkötött szerződés megszűnik

– a mindkét fél által történő teljesítéssel;

– az Ügyfél elállási jogának gyakorlásával, az elállás Szolgáltató általi
kézhezvételének napján;

– a felek közös megegyezésével;

– a jelen ÁSZF-ben részletezett egyéb esetekben.

A Honlapon történő vásárlások esetén az Ügyfél tizennégy (14) napon belül
indokolás nélkül elállni jogosult, amennyiben ezen időtartamon belül a
Szolgáltatás teljesítése nem kezdődött meg.

Az Ügyfél szabályszerű elállása esetén a Szolgáltató az Ügyfél által
teljesített befizetést az Ügyfél által írásban megadott bankszámlaszámra
banki átutalás útján téríti vissza az elállás közlésétől számított öt (5)
banki napon belül.

9. Panaszkezelés és jogorvoslat

A Szolgáltató „100%-os ügyfélelégedettségi garanciát” vállal, azaz
amennyiben az Ügyfél elégedetlen a Szolgáltatással, úgy nem köteles a díjat
megfizetni azzal a feltétellel, hogy az Ügyfélnek fizetés előtt jeleznie
kell ezen igényét, személyesen, szóban a pénztárnál, hozzáfűzve egy rövid
szóbeli indoklást.

A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos
panasz esetén, valamint a Szolgáltatás minőségével, a szerződés
megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyekben a vitás ügy
bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a lakóhelyük vagy
tartózkodási helyük szerint illetékes békéltető testülethez fordulhatnak. A
békéltető testület eljárásáról részletesen a fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi CLV. törvény rendelkezik. Az egyes békéltetőtestületek
elérhetőségei a https://bekeltetes.hu/
címen megtalálhatóak. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető
testület neve és székhelye, elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

10. Adatkezelés

A személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályokban foglalt
rendelkezések maradéktalan betartása mellett, azoknak megfelelően történik.

Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltató https://demo.playvr.hu/gdpr/ link
alatt, valamint az Üzlethelyiségben papíralapon is hozzáférhető és
megismerhető adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát magára nézve
kötelezőnek fogadja el. Személyes adatok harmadik félnek történő átadása
kizárólag az adatkezelési és adatvédelmi szabályzatnak megfelelően
történik.

A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a jelszavát
bizalmasan kezelje, ne adja át arra illetékteleneknek. A Szolgáltató a
jelszóval, annak kiadásával, annak elvesztésével összefüggő kárral
kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

11. Vegyes rendelkezések

Az Ügyfél a Honlapon való böngészéssel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a
Honlap, valamint a Szolgáltatások (azaz az elérhető VR élmények és játékok)
a Szolgáltató döntése alapján bármikor megváltoztathatók.

A Honlapon található tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak. Annak
részben, vagy egészben történő bárminemű felhasználása kizárólag a
Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásához kötött.

Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató által szervezett nyílt napon vesz részt,
úgy a megjelenésével hozzájárul ahhoz, hogy az ott készült kép- és
hangfelvételeket a Szolgáltató marketingcélokra (így különösen, de nem
kizárólagosan az interneten, tájékoztató kiadványokban, illetőleg
reklámfilmekben stb.) térbeli, időbeli és módbeli korlátozástól mentesen
ingyenesen felhasználhatja és azt mások számára hozzáférhetővé teheti. A
Szolgáltató az Ügyfél által esetlegesen rendelkezésre bocsátott saját kép-
és hangfelvételeket (így különösen, de nem kizárólagosan a közösségi
oldalakon, videómegosztókon, emailen továbbított, avagy külön meghirdetett
nyereményjáték keretében bármilyen formában átadott tartalmakat stb.) a
Szolgáltató marketingcélokra (így különösen, de nem kizárólagosan az
interneten, tájékoztató kiadványokban, illetőleg reklámfilmekben) térbeli,
időbeli és módbeli korlátozástól mentesen, neve feltüntetése nélkül
ingyenesen felhasználhatja, módosíthatja, átdolgozhatja, azt mások számára
hozzáférhetővé teheti. A Szolgáltató részére történő rendelkezésre
bocsátásnak tekintendő minden közvetlenül megküldött, továbbá a Szolgáltató
közösségi oldalain közzétett, avagy #playvr „tag”-gel, „hashtag”-gel, avagy
ezzel egy tekintet alá eső egyéb módon megjelölt tartalom. A nyílt napra
történő regisztrációval az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az email címét a
Szolgáltató egyéni célközönségelérés, illetőleg re-marketing szolgáltatás
igénybevételével történő üzleti és/vagy tájékoztatási célú megkeresések
céljából az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat szerint kezelje.

A Szolgáltató nem áll magatartási kódex hatálya alatt.

A Felek jelen ÁSZF alapján megkötött jogviszony teljesítése során a
nyilatkozataikat kizárólag írásban, magyar nyelven, a Szolgáltató részére a
bevezető részben feltüntetett, míg az Ügyfél részére az általa megadott
elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni. Az e-mail kommunikáció
írásbelinek tekintendő. A Felek az egymáshoz címzett küldeményeket azon a
napon tekintik kézbesítettnek, amikor az a másik félhez megérkezett. Az
emailen küldött üzenetek az olvasási visszaigazolás alapján tekintendő
kézbesítettnek. Abban az esetben, ha a kommunikáció postai úton történik,
úgy a sikeres kézbesítés időpontjának a tértivevényen feltüntetett dátum
tekintendő. Amennyiben a küldemény „nem kereste”, „elköltözött”, vagy
„címzett elégtelen” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, úgy a második
sikertelen kézbesítést követő 5. munkanapon a küldemény kézbesítettnek
tekintendő (kézbesítési fikció).

A Felek a jelen ÁSZF alapján megkötött jogviszony teljesítése során
egymással kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség és a tisztesség
elvének, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének
megfelelően kötelesek eljárni. Kötelesek ezen felül tájékoztatni egymást
minden olyan tényről és körülményről, amely a másik fél számára lényeges
lehet.

Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései részben vagy egészben
érvénytelenek, vagy a vonatkozó szabályoknak nem megfelelőek lennének, az a
többi rendelkezés érvényességét érintetlenül hagyja. Felek kötelezettséget
vállalnak arra, hogy az érvénytelennek minősülő rendelkezést egy jogilag
megengedett rendelkezéssel helyettesítik, amely tartalmilag a lehető
legjobban megközelíti az eredeti rendelkezés tartalmát.

A jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszonyokra a magyar jog irányadó,
mellyel összefüggő jogviták elbírálására hatáskörtől függően a Budai
Központi Kerületi Bíróság, avagy a Székesfehérvári Törvényszék
kizárólagosan illetékes.

12. Törvényi hivatkozások

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés: 45/2014. (II.
26.) Korm. rendelet

Jótállás: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

Szerzői jogok: 1999. évi LXXVI. törvény

Az ÁSZF-re különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti
szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási
igények intézésének eljárási szabályairól

Új helyszínre költözött a PlayVR!

Örömmel jelentjük be, hogy új otthonunk a Róbert Károly körút 67 alatt, a Domus épület első emelete.
Több játéktérrel, és még több VR játékkal várunk titeket megújult formában az új, 800m2-es VR szabadidőparkban!
Eszköz 2

Ha érdekel a bérlés, hívj minket és megbeszéljük a részleteket!

+36 20 212 2201