Általános Szerződési Feltételek

1. Preambulum

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:ÁSZF) aGBX STÚDIÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatásait igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együtt: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Szolgáltató a 1053 Budapest, Kecskeméti utca 5. alatti üzlethelyiségében (továbbiakban: Üzlethelyiség) un. virtuális valóság (továbbiakban: VR) szórakoztató központot üzemeltet, ennek keretében az Ügyfél részére egyéni, vagy csapatos VR élményekben és játékokban való részvételt biztosít (továbbiakban: Szolgáltatás). A Szolgáltató előzetes egyeztetés alapján az Üzlethelyiséget zártkörű rendezvények (pl.: születésnap, céges rendezvények, csapatépítés, stb.) céljára is rendelkezésre bocsáthatja.

2. A Szolgáltató adatai és elérhetőségei

cégnév: GBX Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1052 Budapest, Régiposta utca 11. pinceszint telephely (üzlethelyiség): 1053 Budapest, Kecskeméti utca 5. nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): Cg.01-09-943636 adószám: 22789242-2-41 törvényes képviselő: Gubán Péter ügyvezető (vezető tisztségviselő) telefon: +36 20 212 2201 (alapdíjas telefonszám) e-mail: info@playvr.hu web: www.playvr.hu

3. Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF hatálya – attól eltérő egyértelmű megállapodás hiányában – a Szolgáltató által a Szolgáltatás tárgyában megkötött minden jogügyletre kiterjed, függetlenül attól, hogy annak létrejötte a Szolgáltató Üzlethelyiségében, vagy az általa üzemeltetettwww.playvr.hu holnapon (továbbiakban: Honlap) történt. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a 12. pontban felsorolt jogszabályok az iránydók. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételével a jelen ÁSZF-et magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el.

4. A Szolgáltatás igénybevétele

A Szolgáltatás minden cselekvőképes személy által igénybe vehető. A Szolgáltatás 8. éves kor alatt nem, 8-12 éves kor között kizárólag aktív szülői felügyelettel (azaz a szülő folyamatos és közvetlen jelenlétében), 12-18 éves kor között pedig a szülő Üzlethelyiségben megadott hozzájárulásával vehető igénybe. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy saját döntése alapján a Szolgáltatásban való részvételt bármikor bárkinek megtagadja. Az Ügyfél a Szolgáltatást igénybe veheti – kapacitás függvényében – közvetlenül az Üzlethelyiségben, előzetes bejelentkezés nélkül is. Az Ügyfélnek lehetősége van időpontot foglalni a Honlapon keresztül, avagy telefonon, emailen és Facebook messengeren. A foglalás érvényességének feltétele az Ügyfél telefonos elérhetőségének megadása. Abban az esetben, ha az Ügyfél 30.000,- Ft-ot meghaladó összegű foglalást eszközöl, úgy a foglalása érvényességéhez 50%-os előleg teljesítse szükséges. A 30.000,- Ft-ot meghaladó összegű foglalás lemondása (azaz a Szolgáltatás igénybevételétől történő elállás) az alábbiak szerint történhet: · a foglalt időpont előtt 14 naptári napig a Szolgáltatás díjmentesen lemondható; · a foglalt időpont előtt 13 naptári naptól a Szolgáltatás – a foglalás bruttó díjának alapulvételével számított – 50 % bánatpénz ellenében mondható le. A Honlap szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatásokat a Szolgáltató bármikor regisztrációhoz (majd belépéshez) kötheti. A Honlapon való böngészés az Ügyfelet semmilyen jognyilatkozat megtételére nem kötelezi, továbbá az Ügyfél ezen tevékenységével vásárlásra semmilyen kötelezettséget nem vállal, a Honlapot bármikor, mindenfajta következmény nélkül elhagyhatja, és a tevékenységet tetszése szerint, bármilyen időpontban újrakezdheti. A Szolgáltatás igénybevétele az alábbiak szerint történik: · Az Ügyfél az Üzlethelyiségben a recepciós pultnál egyezteti, hogy melyik VR élménnyel szeretne játszani, mennyi ideig; · Az Ügyfél által kiválasztott VR élményhez kapcsolódó játéktereket a játékmester megmutatja az Ügyfél részére; · A játékmester az Ügyfelet eligazítja, segíti a felszerelés felvételében és használatában, valamint a játék elején elmagyarázza, betanítja a választott játékot; · Az Ügyfél a játék időtartama alatt önállóan játszik, azonban a játékmesterektől bármikor segítséget kérhetnek. A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy általában az Üzlethelyiségben egyidőben egy-két játékmester dolgozik, akik az Ügyfelekkel megosztva foglalkoznak, így pár perces várakozások emiatt előfordulnak. A játék időtartama bruttó időtartam, melybe a felszerelés fel és levétele, valamint a játékok betanulása beleszámít. A recepción töltött idő nem számít bele a játékidőbe. Foglalásnál a játékidő mindig a lefoglalt időpontban kezdődik, így késés esetén a játékidő a késés időtartamával csökkenhet. Erre tekintettel a Szolgáltató javasolja, hogy az Ügyfél 10-15 perccel korábban érkezzen a lefoglalt időpontra.

5. Ajándékutalvány

Az Ügyfélnek személyesen az Üzlethelyiségben, avagy a Honlapon (webshopban) lehetősége van ajándékutalványt vásárolni, mely harmadik személyek részére átruházható. Az ajándékutalvány az Üzlethelyiségben papíralapon, avagy a Honlapon (webshopban) történő vásárlás esetén pdf formátumban elektronikus úton kerül kiállításra. Az utalványon egyedi, titkos biztonsági kód található, ami azonosítja az utalványt. Az utalványt ezen titkos kóddal lehet beváltani oly módon, hogy kizárólag a kód első beváltása az érvényes (és az többször nem váltható be). Erre tekintettel a Szolgáltató teljes egészében kizárja a felelősségét, ha az Ügyfél az utalványt nem megfelelően őrzi és ezáltal az illetéktelenek által felhasználásra kerül. Az Üzlethelyiségben vásárolt ajándékutalvány nem visszaváltható. A Honlapon vásárolt ajándékutalvány tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül visszaváltható (azaz az Ügyfél a vásárlástól elállhat – ld. 8. pont), kivéve, ha ezen időtartamon belül a Szolgáltatás teljesítése megkezdődött. Az ajándékutalvány a vásárlás napjától számított 1 éven belül használható fel. Az ajándékutalvány nem visszaváltható és nem hosszabbítható. A Szolgáltató az elvesztett ajándékutalványt – amennyiben a vásárláskor az Ügyfél a nevét rendelkezésre bocsátotta és az utalvány még nem került felhasználásra – egy alkalommal kérelemre pótolja.

6. A vásárlással és fizetéssel kapcsolatos rendelkezések

6.1. Üzlethelyiségben történő vásárlás

Az Üzlethelyiségben történő vásárlás esetén az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevétele után a ténylegesen eltöltött játékidő alapján köteles az Üzlethelyiségben jól láthatóan kihelyezett díjat megfizetni azzal, hogy a játékidő számítása a megkezdett félórák alapján történik. A játékmester az Ügyfelet a játékidő vége előtt 5 perccel figyelmezteti. Az Ügyfélnek – kapacitás függvényében – lehetősége van a tervezettnél hosszabb játékidőt is eltölteni díjfizetés ellenében. A hosszabbítás kizárólag az Ügyfél kifejezett és egyértelmű kérésére történik. Az Üzlethelyiségben a fizetés készpénzzel, vagy bankkártyával lehetséges. Fizetéskor a Szolgáltató nyugtát, avagy az Ügyfél előzetes kérésére papíralapú ÁFÁ-s számlát állít ki.

6.2. Honlapon (webshopban) történő vásárlás

A Honlapon történő ajándékutalvány vásárlása esetén fizetés bankkártáyval, avagy banki átutalással történhet az alábbiak szerint: · bankkártyás vásárlás esetén az Ügyfél kiválasztja az adott szolgáltatást, majd a Honlapon erre rendszeresített felületen a bankkártyájával – a kártyán feltüntetett nevének, kártyaszámának, valamint CVC kódjának megadásával – tudja a fizetést eszközölni; · banki átutalásos vásárlás esetén az Ügyfél kitölti az erre rendszeresített űrlapot, majd rákattint a “Megrendelem” gombra, a Szolgáltató ezt követően automatikus válasz e-mailben értesíti az Ügyfelet arról, hogy megrendelése fogadásra került, majd külön emailben díjbekérőt küld részére. Az Ügyfél a fizetést a díjbekérőn megjelölt bankszámlaszámra történő banki átutalással teljesítheti. A Honlapon történő vásárlás feltétele, hogy az Ügyfél a visszatérítésre/visszafizetésre vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot (ld. 10. pont) az „Elfogadáshoz kattintson ide” gombbal elfogadja. Szolgáltató a fizetés teljesítését követően elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott email címre. Az Ügyfél a vásárlásával kifejezetten elfogadja, hogy részére elektronikus számla kerüljön kiállításra, mely egyben számlabefogadó beleegyezésének minősül. A Honlapon, illetőleg az Üzlethelyiségben megjelenített árak forintban értendők és tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót, mely alól kivételt képeznek azon gazdálkodó szervezetek részére szóló ajánlatok, ahol kifejezetten és egyértelműen nettó összeg + áfa kerül feltüntetésre. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

7. Felelősség

Az Ügyfél a Szolgáltatást kizárólag saját felelősségére veheti igénybe. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a VR élmény szédülést, hányingert vagy rosszullétet is okozhat, melyért a Szolgáltató felelősségét teljes egészében kizárja. A Szolgáltató az Ügyfél által a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen elszenvedett balesetekből eredő felelősségét teljes egészében kizárja. A Szolgáltató teljes egészében kizárja a felelősségét azon esetekben, amikor a Szolgáltatás nyújtása műszaki okok miatt nem teljesíthető (pl.: készülék meghibásodás, áramszünet, stb.), köteles azonban az Ügyfél részére a szolgáltatásnyújtást az Ügyféllel egyeztetett módon pótolni. Az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik a felszerelésben általa okozott károkért. A Szolgáltatás igénybe vétele során tilos a futni, ugrálni, illetőleg a játékteret a VR felszerelésben elhagyni. Abban az esetben, ha az Ügyfél oly módon veszi igénybe a Szolgáltatást, hogy azzal saját maga, vagy mások testi épségét, avagy vagyontárgyait veszélyezteti, a játékmester először figyelmeztetésben részesíti, majd kitilthatja a Szolgáltatásból. Ezesetben az Ügyfél a díjcsökkentésre, vagy visszatérítésre nem jogosult. A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat, hogy technikai hiba miatt a piaci ártól jelentősen eltérő téves ár, vagy a ténylegestől eltérő tulajdonság jelenik meg az adott szolgáltatás mellett. A tévesen feltüntetett árral és/vagy tulajdonsággal összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, felelősségét mindenre kiterjedően teljes egészében kizárja, azonban ilyen esetben az Ügyfél jogosult a szerződéstől minden további jogkövetkezmény nélkül elállni.

8. Szerződés megszűnése, visszatérítés

A Szolgáltatás tárgyában megkötött szerződés megszűnik – a mindkét fél által történő teljesítéssel; – az Ügyfél elállási jogának gyakorlásával, az elállás Szolgáltató általi kézhezvételének napján; – a felek közös megegyezésével; – a jelen ÁSZF-ben részletezett egyéb esetekben. A Honlapon történő vásárlások esetén az Ügyfél tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül elállni jogosult, amennyiben ezen időtartamon belül a Szolgáltatás teljesítése nem kezdődött meg. Az Ügyfél szabályszerű elállása esetén a Szolgáltató az Ügyfél által teljesített befizetést az Ügyfél által írásban megadott bankszámlaszámra banki átutalás útján téríti vissza az elállás közlésétől számított öt (5) banki napon belül.

9. Panaszkezelés és jogorvoslat

A Szolgáltató „100%-os ügyfélelégedettségi garanciát” vállal, azaz amennyiben az Ügyfél elégedetlen a Szolgáltatással, úgy nem köteles a díjat megfizetni azzal a feltétellel, hogy az Ügyfélnek fizetés előtt jeleznie kell ezen igényét, személyesen, szóban a pénztárnál, hozzáfűzve egy rövid szóbeli indoklást. A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos panasz esetén, valamint a Szolgáltatás minőségével, a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyekben a vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes békéltető testülethez fordulhatnak. A békéltető testület eljárásáról részletesen a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezik. Az egyes békéltetőtestületek elérhetőségei a https://bekeltetes.hu/ címen megtalálhatóak. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelye, elérhetőségei: Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:​ 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Központi telefonszám: +36 1 488 2131 Fax: +36 1 488 2186

10. Adatkezelés

A személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett, azoknak megfelelően történik. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltató https://www.playvr.hu/gdpr link alatt, valamint az Üzlethelyiségben papíralapon is hozzáférhető és megismerhető adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát magára nézve kötelezőnek fogadja el. Személyes adatok harmadik félnek történő átadása kizárólag az adatkezelési és adatvédelmi szabályzatnak megfelelően történik. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a jelszavát bizalmasan kezelje, ne adja át arra illetékteleneknek. A Szolgáltató a jelszóval, annak kiadásával, annak elvesztésével összefüggő kárral kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

11. Vegyes rendelkezések

Az Ügyfél a Honlapon való böngészéssel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlap, valamint a Szolgáltatások (azaz az elérhető VR élmények és játékok) a Szolgáltató döntése alapján bármikor megváltoztathatók. A Honlapon található tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak. Annak részben, vagy egészben történő bárminemű felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásához kötött. A Szolgáltató nem áll magatartási kódex hatálya alatt. A Felek jelen ÁSZF alapján megkötött jogviszony teljesítése során a nyilatkozataikat kizárólag írásban, magyar nyelven, a Szolgáltató részére a bevezető részben feltüntetett, míg az Ügyfél részére az általa megadott elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni. Az e-mail kommunikáció írásbelinek tekintendő. A Felek az egymáshoz címzett küldeményeket azon a napon tekintik kézbesítettnek, amikor az a másik félhez megérkezett. Az emailen küldött üzenetek az olvasási visszaigazolás alapján tekintendő kézbesítettnek. Abban az esetben, ha a kommunikáció postai úton történik, úgy a sikeres kézbesítés időpontjának a tértivevényen feltüntetett dátum tekintendő. Amennyiben a küldemény „nem kereste”, „elköltözött”, vagy „címzett elégtelen” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, úgy a második sikertelen kézbesítést követő 5. munkanapon a küldemény kézbesítettnek tekintendő (kézbesítési vélelem). A Felek a jelen ÁSZF alapján megkötött jogviszony teljesítése során egymással kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség és a tisztesség elvének, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének megfelelően kötelesek eljárni. Kötelesek ezen felül tájékoztatni egymást minden olyan tényről és körülményről, amely a másik fél számára lényeges lehet. Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek, vagy a vonatkozó szabályoknak nem megfelelőek lennének, az a többi rendelkezés érvényességét érintetlenül hagyja. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelennek minősülő rendelkezést egy jogilag megengedett rendelkezéssel helyettesítik, amely tartalmilag a lehető legjobban megközelíti az eredeti rendelkezés tartalmát. A jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszonyokra a magyar jog irányadó, mellyel összefüggő jogviták elbírálására hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, avagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagosan illetékes.

12. Törvényi hivatkozások

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet Jótállás: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet Szerzői jogok: 1999. évi LXXVI. törvény Az ÁSZF-re különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól; 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
Eszköz 2

Ha érdekel a bérlés, hívj minket és megbeszéljük a részleteket!

+36 20 212 2201